Hướng dẫn truy cập khóa học

Để tìm khóa học của bạn, hãy click vào profile cá nhân > chọn Courses > chọn My Courses

Danh sách khóa học mà bạn được gán sẽ xuất hiện như màn hình dưới đây:

Sau khi chọn một khóa học cụ thể, bạn sẽ được dẫn đến trang chủ của khóa học. Hãy chọn “Start Course” để bắt đầu sử dụng khóa học.

Danh sách các mục bên trái là các nhiệm vụ học tập cần phải hoàn thành:

  • (1) Là tiến độ học tập
  • (2) Là nhiệm vụ đã hoàn thành
  • (3) Là những nhiệm vụ chưa hoàn thành

Để hoàn thành từng nhiệm vụ học tập, bạn chọn Mark Complete (cuối mỗi trang nội dung của nhiệm vụ)