Nhập môn Phân tích dữ liệu

Khóa học Nhập môn Phân tích dữ liệu được thiết kế giúp người học có những kiến thức cơ bản về phân tích dữ liệu. Người học sẽ tìm hiểu rõ quy trình phân tích dữ liệu, ý nghĩa thực tiễn của phân tích dữ liệu đối với việc đánh giá và ra quyết định đối với các vấn đề trong tổ chức.

Khóa học cung cấp cho học viện những kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà phân tích dữ liệu, ứng dụng các lệnh truy vấn dữ liệu, trực  quan hóa, xây dựng biểu đồ để người phân tích dữ liệu cung cấp những báo cáo trực quan, hỗ trợ quá trình hoạt động của tổ chức và ra quyết định tốt hơn.

Hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  • Trình bày được quy trình phân tích dữ liệu
  • Sử dụng thành thạo công cụ trực quan để thao tác, biến đổi dữ liệu, thực hiện thống kê
  • Sử dụng các biểu đồ để trực quan hóa dữ liệu
Not Enrolled

Course Includes

  • 3 Lessons
  • 22 Topics
  • 9 Quizzes