Nhập môn Docker – Miễn phí

Docker là một nền tảng phát triển, chuyển giao và thực thi các ứng dụng. Nó cho phép đội phát triển tách được ứng dụng khỏi hạ tầng để có thể phân phối một cách nhanh chóng. Với Docker, chúng ta có thể quản lý hạ tầng giống như cách quản lý các ứng dụng.

[Đọc thêm] Cơ chế phân quyền trong hệ điều hành nhân Linux

Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Lessons
  • 18 Topics
  • 3 Quizzes