HTML, CSS miễn phí

Khoá học “HTML & CSS cơ bản” giúp học viên đạt được các kiến thức cơ bản về HTML, CSS, WEB và bước đầu có các kỹ năng xây dựng trang web với ngôn ngữ HTML, CSS. Kết thúc khoá học, học viên có thể tạo được trang web cơ bản áp dụng được đầy đủ các kiến thức đã học và có thể tiếp tục tham gia các khoá học lập trình web chuyên sâu.

Khoá học bao gồm các nội dung chính:

  1. Tổng quan lập trình web
  2. Các thẻ HTML
  3. Cơ bản về CSS
  4. Sử dụng Images
  5. Sử dụng Fonts and Forms
Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Lessons
  • 38 Topics